GŁÓWNY  KIERUNEK  PRACY
WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNO – OPIEKUŃCZEJ
na rok szkolny 2021/2022

„Bajkowy świat przedszkolaka”

Rozbudzanie wyobraźni i rozwijanie talentów dzieci

w różnych formach działalności:

literackiej, teatralnej, plastycznej i muzycznej

Cele priorytetowe:

  1. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontaktz literaturą, sztuką i teatrem
  2. Kształtowanie kreatywnej i twórczej postawy dziecka wobec otaczającej rzeczywistości
  3. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych formach działalność poznawczej, literackiej, teatralnej, plastycznej i muzycznej.
  4. Aktywizowanie sfery fantazji  i wyobraźni, odkrywanie  własnych zdolności i zainteresowań.
  5. Rozwijanie umiejętności planowania własnych działań, projektowania wytworów plastyczno – konstrukcyjnych.
  6. Rozwijanie umiejętności tworzenia poprzez ruch, muzykę i żywe słowo.
  7. Wszechstronny rozwój potencjału dziecka, umożliwienie mu zdobycia umiejętności koniecznych do podjęcia nauki w szkole
  8.  Zaangażowanie rodziców w realizację koncepcji pracy.
  9. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.

Metody pracy stosowane w przedszkolu

Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na wszechstronny i równomierny rozwój dziecka. Jest ona dostosowana do aktualnych potrzeb społecznych.
Działania nauczycieli opierają się na osobistym kontakcie wychowawczym z każdym dzieckiem w grupie, orientacji w zakresie indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków i dostosowaniu do nich zadań wychowawczych.
Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza przedszkola opiera się na stosowaniu i systematycznym wdrażaniu nowatorskich, aktywizujących metod pracy z dzieckiem m.in.:

– Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
– Pedagogikę zabawy
– metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
– elementy „Edukacji przez ruch” – Doroty Dziamskiej
– biblioterapię
– dramę
– gry i zabawy integracyjne
– relaksację
– metodę twórczego ruchu Carla Orffa
– metodę gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana
– metodę aktywnego słuchania muzyki Bati Strauss
i wiele innych.